OẢN HOA SEN

900.000 

Oản hoa sen size đại cao 60cm, đường kính 30cm được dùng thắp hương gia tiên, ban thờ Phật, dâng nhà Thờ Tổ